භාවනාවමෙත් සිත කීර්ති පගා

කීර්ති පගා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close