භාවනාවමෙත් සිත ප්‍රශංසා පගාව

ප්‍රශංසා පගාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close