භාවනාවමෙත් සිත ලාභ පගා

ලාභ පගා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close