භාවනාවමෙත් සිත අසත්පුරුෂයාගේ සිරිත

අසත්පුරුෂයාගේ සිරිත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close