භාවනාවමෙත් සිත මුලු ජීවිත කාලයම පගා ගැසිම

මුලු ජීවිත කාලයම පගා ගැසිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close