භාවනාවමෙත් සිත වරදේ හීන බව දැකීම

වරදේ හීන බව දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close