භාවනාවමෙත් සිත එක අත්බවක්

එක අත්බවක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close