විනය විනය නිතිය

විනය නිතිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා