දාන කථා ධර්මාවබෝධය ඉහලට නැගිම

ධර්මාවබෝධය ඉහලට නැගිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා