විනය සම්මත අර්ථය

සම්මත අර්ථය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා