දාන කථා පුලුවන් මට්ටම් හා හැකියා මට්ටම

පුලුවන් මට්ටම් හා හැකියා මට්ටම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා