දාන කථා ධර්ම චරියාව සම චරියාවෙන් කටයුතු කිරීම

ධර්ම චරියාව සම චරියාවෙන් කටයුතු කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා