දාන කථා දානය දුන් ආකාරයට ලැබිම

දානය දුන් ආකාරයට ලැබිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා