දූෂ්‍ය මානසිකත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා