භාවනාවමෙත් සිත අභ්‍යන්තර ආයතන හා භාහිර ආයතන ඝට්ඨනය විම

අභ්‍යන්තර ආයතන හා භාහිර ආයතන ඝට්ඨනය විම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close