නිවන් මගහේතු පල හේතු පල රටාව දැකීම

හේතු පල රටාව දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close