භාවනාවමෙත් සිත හේතු ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රමය

හේතු ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රමය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close