භාවනාවමෙත් සිත ප්‍රඥා ඵලයෙන් දුක නැති කිරීම

ප්‍රඥා ඵලයෙන් දුක නැති කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close