භාවනාවමෙත් සිත ආරම්මන විජාන ලක්ඛනං චිත්තං

ආරම්මන විජාන ලක්ඛනං චිත්තං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close