භාවනාවමෙත් සිත ක්‍රෝධයට හේතු වන අරමුනු

ක්‍රෝධයට හේතු වන අරමුනු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close