භාවනාවමෙත් සිත අනුෂය බිදි යන සත්‍ය ධර්මය

අනුෂය බිදි යන සත්‍ය ධර්මය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close