නිවන් මග දෘෂ්ඨි විපර්යාසය

දෘෂ්ඨි විපර්යාසය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close