නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය විද්‍යාව සහ අවිද්‍යාව

විද්‍යාව සහ අවිද්‍යාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close