ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය පෘතග්ජන මනුෂ්‍යයා

පෘතග්ජන මනුෂ්‍යයා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා