ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය අත්ති කම්ම භවෝ අත්ති උප්පත්ති භවෝ

අත්ති කම්ම භවෝ අත්ති උප්පත්ති භවෝ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා