ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය රාග,ද්වේෂ, මෝහ ජාති

රාග,ද්වේෂ, මෝහ ජාති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා