නිවන් මගනිවන නිවී සැනසීම

නිවී සැනසීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close