පංචකාමයට බැදී හය සමග වාසය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා