අසත් දහම් ස්පර්ශය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා