භාවනාවමෛත්‍රී පරමාර්ථ දුකෙන් මිදීම

පරමාර්ථ දුකෙන් මිදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close