භාවනාවමෛත්‍රී පරමාර්ථ සුවපත්විම

පරමාර්ථ සුවපත්විම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close