භාවනාවමෛත්‍රී පරමාර්ථ නිරෝගීවිම

පරමාර්ථ නිරෝගීවිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close