භාවනාවමෛත්‍රී පරමාර්ථ නිදුක්වීම

පරමාර්ථ නිදුක්වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close