භාවනාවමෛත්‍රී ලෞකික හා පරමාර්ථ

ලෞකික හා පරමාර්ථ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close