භාවනාවමෛත්‍රී සත්තත්ව නිරෝධ මාර්ගය

සත්තත්ව නිරෝධ මාර්ගය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close