භාවනාවමෛත්‍රී සත්තත්ව නිරෝධය

සත්තත්ව නිරෝධය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close