භාවනාවමෛත්‍රී සත්තත්වයට හේතුව

සත්තත්වයට හේතුව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close