ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ විෂයබුදුන් දකින ආකාර භවය උදුරා දැමීමේ බුදුන්

භවය උදුරා දැමීමේ බුදුන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close