භාවනාවමෛත්‍රී පංචස්කන්දයට චන්දරාගයෙන් බැදිම

පංචස්කන්දයට චන්දරාගයෙන් බැදිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close