භාවනාවමෛත්‍රී සත්ව පුද්ගල ආදියට ආකාර නොගැනීම

සත්ව පුද්ගල ආදියට ආකාර නොගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close