නිවන් මගහේතු පල පුනර්භවය නැති කරන ක්‍රමය

පුනර්භවය නැති කරන ක්‍රමය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close