නිවන් මගහේතු පල දුක නැතිකරන ක්‍රමය-වර්ථමාන මොහොත

දුක නැතිකරන ක්‍රමය-වර්ථමාන මොහොත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close