නිවන් මගහේතු පල ජන්දරාගයේ අවිද්‍යා ප්‍රතිඵලය

ජන්දරාගයේ අවිද්‍යා ප්‍රතිඵලය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close