නිවන් මගහේතු පල වර්තමාන සම්මතය

වර්තමාන සම්මතය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close