නිවන් මගහේතු පල හේතු ඵල -ඵල හේතු සම්බන්ධතාවය

හේතු ඵල -ඵල හේතු සම්බන්ධතාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close