නිවන් මගහේතු පල පටිච්චපමුප්පාද ක්‍රියාවලිය

පටිච්චපමුප්පාද ක්‍රියාවලිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close