ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ විෂයබුදුන් දකින ආකාර ධර්මය තුලින් දකින බුදුන්

ධර්මය තුලින් දකින බුදුන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close