නිවන් මගහේතු පල අවිද්‍යාවට හේතුව අසත්පුරුෂ සේවනය

අවිද්‍යාවට හේතුව අසත්පුරුෂ සේවනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close