නිවන් මගහේතු පල අතීත හේතුව-අනාගත ඵලය වේ

අතීත හේතුව-අනාගත ඵලය වේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close