නිවන් මගහේතු පල භවය හේතුව - ජාතිය ඵලය

භවය හේතුව - ජාතිය ඵලය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close